Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) a l’article 5 i 6, s’informa a tots els usuaris del portal que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, sigui personalment, per telèfon, correu electrònic, o mitjançant el formulari de contacte inclòs al web, que aquests poden ser incorporats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, amb la finalitat de poder gestionar la seva sol.licitud, aplicar-li condicions de venda personalitzades, així com enviar-li per qualsevol mitjà informació sobre productes i serveis que considerem del seu interés, relacionats amb l’activitat de MFUSTA11 S.L. Aquest fitxer automatitzat es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MFUSTA11 S.L. compleix amb les directrius del Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD). Per això, juntament amb el formulari de dades de caràcter personal, s’indica a l’USUARI l’existència i es demana acceptació expressa de les condicions particulars del tractament de dades, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació o oposición, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escaiés.

L’USUARI, mitjantçant la marcació de la casella, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part MFUSTA11 S.L. per a les següents finalitats:

 1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per MFUSTA11 S.L., o bé per part dels seus col.laboradors. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals, i les comunicacions comercials seran realitzades per MFUSTA11 S.L.
 2. Realitzar estudis estadístics.
 3. Tramitar consultes, encàrrecs, sol.licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’USUARI al portal.

MFUSTA11 S.L. es compromet al compliment de la obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, al seu tractament de forma confidencial i al deure de guardar-los, adoptant les mesures necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. És possible que les seves dades s’allotjin en un servidor extern, on l’empresa propietària del sevidor serà la responsable de la custòdia de les dades, encara que en cap cas podrá fer ús dels mateixos. En cap cas MFUSTA11 S.L. sol.licitarà dades sensibles (ideología, afiliació sindical, creencies religioses, salut, origen racial, vida sexual, comissió d’infraccions penals o administratives).

MFUSTA11 S.L. no ven, cedeix, lloga ni transmet de cap manera a tercers informació o dades de caràcter personal dels seus usuaris per finalitats comercials. Tot i que les seves dades podran ser transferits als següents destinataris:

 1. Qualsevol tercer que proporcioni serveis de tractament de dades a MFUSTA11 S.L.
 2. A altres companyies amb les quals MFUSTA11 S.L. manté un contacte amb finalitats administratives, o per la prevenció de riscos laborals.
 3. Quan existeixi una obligació legal.

MFUSTA11 S.L. garantitza en tot cas a l’USUARI l’exercici dels seus drets:

 1. Dret a sol.licitar al responsable de tractament, el dret d’accés a les seves dades personals.
 2. Dret a rectificar qualsevol dada personal inexacte.
 3. Dret a la supressió de les seves dades personals.
 4. Dret a obtenir del responsable de tractament, la limitació de tractament de les seves dades.
 5. Dret a rebre les dades personals que li imcumbeixin en un format estructurat d’ús comú i lectura mecánica i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que li pugui impedir el responsable al qual li hagués facilitat (dret a la portabilitat de dades).
 6. Dret a no ésser subjecte a una decisió basada unicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell/ella o li pugui afectar significativament d’una manera similar.
 7. Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

Per fer-ho, haurà de remetre una sol.licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI o qualsevol altre document identificatiu, indicant clarament el dret concret que desitja exercir, a través dels següents canals:

 1. Correu electrònic: info@artcants.com
 2. Correu postal: MFUSTA11 S.L. C/Girona, 11 08503 Gurb

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l’apartat “Donar-se de baixa” de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.