Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

 • Denominació social: MFUSTA11 S.L.
 • Nom comercial: ARTCANTS
 • Domicili social: C/Girona, 11 08503 Gurb
 • CIF: B66114562
 • Telèfon: 610804041
 • Inscrita al Registre: Barcelona, Tom:43974; Foli:22; Full:443372; Inscripció 1;
 • Data d’inscripció: 16 d’octubre de 2013
 • Nom de domini: www.artcants.com
 • Responsable del tractament de dades: MFUSTA11 S.L.

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que acepta, desde el mencionat accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les citades condicions serán d’obligat cumpliment, així com qualsevol altre disposició legal que fos d’aplicació.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL

www.artcants.com proporciona l’accés a diverses informacions, serveis, fotos, vídeos o dades (d’aquí en endevant, “els continguts”) a Internet pertanyents a MFUSTA11 S.L. als quals l’USUARI podrà tenir accés. L’USUARI asumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat es fa extensa al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

L’USUARI es compromet a fer un bon ús dels continguts i serveis que MFUSTA11 S.L. ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilizar-los per a (I) incórrer en activitats il.lícites, il.legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il.legal, d’apol.logia del terrorismo o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de MFUSTA11 S.L., dels seus proveïdors, clients o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys físics anteriorment mencionats; (IV) intentar accedir i, en el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular missatges.

L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, el.ludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal.lat en el servidor que allotja les pàgines de www.artcants.com

PROPIETAT INTEL.LECTUAL

MFUSTA11 S.L. per si mateixa o com a concessionària, és titular de tots els drets de propietat intel.lectual de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, vídeo, textes, marques o logotips, etc) titularitat de MFUSTA11 S.L.

Per tant, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització prèvia de MFUSTA11 S.L.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel.lectual titularitat de MFUSTA11 S.L.

Els dissenys, logotips, textes i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. MFUSTA11 S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel.lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc aixopluc, patrocini o recomendació per part del mateix.

Per a realizar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel.lectual, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del nostre formulari de contacte.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

MFUSTA11 S.L. no es fa responsable en cap cas dels danys i prejudicis de qualsevol índole que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, enllaços trencats, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Aquest lloc web ha sigut revisat i provat per al seu correcte funcionament. En principi, pot garantitzar-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, no es descarta la possibilitat que puguin existir certs errors de programació, o que s’imposin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que puguin fer impossible l’accés a la pàgina web.

Tanmateix s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el lloc web, sempre i quan aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

MODIFICACIONS

MFUSTA11 S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, poguent canviar, afegir o suprimir sigui els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa forma de la que aquests s’estructuren o es mostren al portal.

ENLLAÇOS EXTERNS

Des del portal és possible que es rediregeixi a continguts de tercers mitjançant hipervincles. Donat que MFUSTA11 S.L. no pot controlar els continguts introduits per tercers en els seus llocs web, no asumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts, ni garantitza la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, veracitat, validessa i legalitat de qualsevol material o informació contingurada en altres llocs d’internet. En tot cas, s’eliminarà qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada inmediata de la redirecció a aquest lloc web, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Igualment la inclusió d’aquests enllaços no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats a les quals deriva.

PROTECCIÓ DE DADES / POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) a l’article 5 i 6, s’informa a tots els usuaris del portal que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, sigui personalment, per telèfon, correu electrònic, o mitjançant el formulari de contacte inclòs al web, que aquests poden ser incorporats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, amb la finalitat de poder gestionar la seva sol.licitud, aplicar-li condicions de venda personalitzades, així com enviar-li per qualsevol mitjà información sobre productes i serveis que considerem del seu interés, relacionats amb l’activitat de MFUSTA11 S.L. Aquest fitxer automatitzat es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MFUSTA11 S.L. compleix amb les directrius del Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD). Per això, juntament amb el formulari de dades de caràcter personal, s’indica a l’USUARI l’existència i es demana acceptació expressa de les condicions particulars del tractament de dades, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació o oposición, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escaiés.

L’USUARI, mitjantçant la marcació de la casella, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part MFUSTA11 S.L. per a les següents finalitats:

 1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per MFUSTA11 S.L., o bé per part dels seus col.laboradors. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals, i les comunicacions comercials seran realitzades per MFUSTA11 S.L.
 2. Realitzar estudis estadístics.
 3. Tramitar consultes, encàrrecs, sol.licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’USUARI al portal.

MFUSTA11 S.L. es compromet al compliment de la obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, al seu tractament de forma confidencial i al deure de guardar-los, adoptant les mesures necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. És possible que les seves dades s’allotjin en un servidor extern, on l’empresa propietària del servidor serà la responsable de la custòdia de les dades, encara que en cap cas podrá fer ús dels mateixos. En cap cas MFUSTA11 S.L. sol.licitarà dades sensibles (ideología, afiliació sindical, creencies religioses, salut, origen racial, vida sexual, comissió d’infraccions penals o administratives).

MFUSTA11 S.L. no ven, cedeix, lloga ni transmet de cap manera a tercers informació o dades de caràcter personal dels seus usuaris per finalitats comercials. Tot i que les seves dades podran ser transferides als següents destinataris:

 1. Qualsevol tercer que proporcioni serveis de tractament de dades a MFUSTA11 S.L.
 2. A altres companyies amb les quals MFUSTA11 S.L. manté un contacte amb finalitats administratives, o per la prevenció de riscos laborals.
 3. Quan existeixi una obligació legal.

MFUSTA11 S.L. garantitza en tot cas a l’USUARI l’exercici dels seus drets:

 1. Dret a sol.licitar al responsable de tractament, el dret d’accés a les seves dades personals.
 2. Dret a rectificar qualsevol dada personal inexacte.
 3. Dret a la supressió de les seves dades personals.
 4. Dret a obtenir del responsable de tractament, la limitació de tractament de les seves dades.
 5. Dret a rebre les dades personals que li imcumbeixin en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que li pugui impedir el responsable al qual li hagués facilitat (dret a la portabilitat de dades).
 6. Dret a no ésser subjecte a una decisió basada unicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell/ella o li pugui afectar significativament d’una manera similar.
 7. Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

Per fer-ho, haurà de remetre una sol.licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI o qualsevol altre document identificatiu, indicant clarament el dret concret que desitja exercir, a través dels següents canals:

 1. Correu electrònic: info@artcants.com
 2. Correu postal: MFUSTA11 S.L. C/Girona, 11 08503 Gurb

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l’apartat “Donar-se de baixa” de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

ÚS DE COOKIES

MFUSTA11 S.L. per compte propi o per un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, poden utilitzar cookies quan un USUARI navega pel portal. Les cookies són fitxers enviats al navegador mitjançant un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’USUARI durant el seu temps de navegació. L’USUARI té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser informat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal.lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Mitjançant l’ús de cookies resulta possible que el servidor de MFUSTA11 S.L. identifiqui on es troba geogràficament l’ordinador o dispositiu des d’on s’accedeix, i reconegui el navegador web utilitzat per l’USUARI amb una finalitat exclusivament estadística, per exemple, per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el número d’entrades.

Les cookies utilitzades pel portal, de caràcter temporal, s’associen unicament amb un USUARI anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’USUARI. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Per utilitzar el portal, no resulta necessari que l’USUARI permeti la instal.lació de les cookies enviades pel portal, o el tercer que actuï en el seu nom, sense prejudici perque sigui necessari que l’USUARI inicii una sessió com a tal en cadascun dels serveis on la seva prestació requireixi el previ registre o “login”.

DIRECCIONS IP

Els servidors del portal podran detectar de manera automática la dirección IP i el nom del domini utilitzats per l’USUARI. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a internet. Tota aquesta informació és enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la fi d’obtenir medicions unicament estadístiques que permeten conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURIDISCCIONAL

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’USUARI, en virtut de l’acceptacció de les condicions recollides en aquest Avís Legal, renuncia expressament a qualsevol altre aforament que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la juridiscció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un aforament en concret, l’USUARI renuncia expressament a l’aforament que pogués correspondre-li i es sotmetrà voluntàriament a la juridiscció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.